Ruh ardklarn iddia edenler, baz gafil ve safdil insanlar muhtelif ekillerde aldatmaktadrlar.Bunlardan en yaygn udur: Medyum, yani, ruh aran kii bir masa zerine birka fincan dizer ve birtakm harfler serer. Gya, araca ruhun ismini syler. Biraz sonra fincanda kmldanmalar balar, masadan "Tak, tak!.." sesleri ykselir. Bu arada, harfler saa sola doru hareket eder. Harflerin kmldanmasndan szde ruhun suallere verdii cevaplarn belirlenmesine allr.


Ruh arma hadisesinin, gerekten ruhlarla bir ilikisi var mdr ?
Medyumlarn arp konutuklarn iddia ettikleri, hakikaten lm insanlarn ruhlar mdr ?
Eer bunlar, lm insanlarn ruhlar deilse, masaya vurarak ses karanlar kimlerdir?


nce unu belirtelim ki, kainatta hibir ey gayesiz, sahipsiz ve babo deildir. Hibir ey kendi haline braklmam, tesadfe havale edilmemitir. Kainatta canl-cansz her mahluk bir nizamn esiridir, bir murakabe ve te'sir altndadr. Hibir ey, Cenab- Hakk'n koyduu ihatal ve mull kanunlarn hkmnden hari deildir.


Hem Cenab- Hakk'n, insan ruhunu, mahlukat iinde en merref ve en mkerrem bir mahiyette yaratp, o ruhu yksek meziyetlerle sslemesi, kainat ona tevecch ettirmesi ve onu kendisine muhatap ve dost olarak semesi apak gsteriyor ki, onun idaresini ve tasarrufunu, baka ellere teslim etmez. Birtakm sefih cambazlara brakmaz.


nsann kendi cesedi zerindeki tasarrufu dahi elinde deildir. Mesela, yedii bir lokmann, boazndan getikten sonra, nasl taksim edildiini, her azaya ne kadar datldn dahi bilememektedir. Kendi i alemindeki bunca tasarruftan haberi olmayan insann, ruhlar zerinde tasarruf dava etmesi ne kadar gln bir iddiadr, tarif edilemez.


Yerde ve gkte ne varsa, hepsi Allah’n tasarrufu altndadr. Binaenaleyh, ruhlar da kendi iradelerine terk edilmemilerdir. Onlar kendi iradeleriyle, diledikleri gibi hareket edebilselerdi, belki de, bir ksm dnyaya bile gelmek istemeyecek, gelse de gitmek istemeyecekti.
sra Suresi, 85. ayetinde, "Ruh Allah'n emrindendir" buyurulmaktadr. Ayet-i kerimede apak olarak, insan ruhunun, Allah'n emrinden geldii bildirilmektedir. Emr-i lahi'den gelen bir ruha, hangi kuvvet tesir edebilir ve onda tasarruf sahibi olabilir?


Yine pek ok ayetlerde, insan ruhunun, lmden sonra da babo braklmad, lmle birlikte muhasebesinin de balad beyan edilmektedir.

Mesela, M'min Suresi, 46. ayette de, "Onlar (kabir iinde kyamet gnne kadar) sabah ve akam atee arzedileceklerdir" buyurulmaktadr.Bu ayette de ak olarak, kafirlerin kyamet gnne kadar azap grecekleri bildirilmektedir.Nahl Suresi 32. ayette ise mminler hakknda yle buyurulmaktadr: "Bunlar (o kimselerdir ki) melekler ruhlarn en iyi halde alr. Ve onlara: 'Selam sizin zerinize olsun. Yaptklarnzn karl olarak Cennet'e giriniz' derler."


lmden sonraki haller ve kabir azab hakknda Hazret-i Resulullah'n (sav) pek ok hadisleri mevcuttur. Bunlardan birisinde yle buyurmaktadr:

"Kabir (herkesin ameline gre) ya Cennet bahelerinden bir bahe, veya Cehennem ukurlarndan bir ukurdur."
Demek oluyor ki, alemde, her mahluk gibi, ruh da, babo deildir. nsann lmnden sonra ruhu, alem-i berzah denilen kabir aleminde daimi bir murakabe ve muhasebeye tabi tutulmakla, bir kahr veya taltife muhatap olmaktadr.
Ayrca, unu da belirtelim ki, alem maddeye mnhasr olmad gibi, ruh da, yalnz insana mnhasr deildir. Ruhani alemler hadsizdir; o alemlerde yaayan mahluklar da nihayetsizdir. Nitekim, meleklerin, cinlerin, eytanlarn, ksacas ruhani varlklarn saysn ancak Allah bilir.
imdi, bu ruhani varlklarn, "ruh arma" iddias ile irtibatlarnn olup olmadn ksaca tahlil edelim:
Ruhani varlklarn en byk taifesi meleklerdir. Melekler "Nurdan" yaratlmtr. Melekler, Allah'a mutlak itaat ederler, zikir, tesbih, ibadet, marifet gibi vazifelerle megul olur, hibir surette asi olmazlar. O halde, medyumlara haber getirenler melekler olamazlar.
nsan ruhlarna gelince, bunlar drde ayrlrlar
1— Peygamberlerin ve Velilerin Ruhlar.
2— ehitlerin Ruhlar.
Bu iki gurup ruhlarn medyumlarn ayana gelmeyecekleri aktr.
3— Gnahkar M'minlerin Ruhlar:
Bu ruhlar, Allah'a ve ahirete inandklar halde, salih amel ilemeyerek, sefahete dp, gnahlara daldklarndan, kabirlerinde azaba maruzdurlar. Bunlarn, medyumlarn ayana gelmeleri hi dnlemez. Zira, kendi hesaplarn vermekle ba baadrlar.
4— Kafirlerin Ruhlar: Bu ruhlar da, kabirde daimi ve iddetli bir azaba maruzdurlar. lahi azaba muhatap olan bu ruhlar, kim brakr ki, gelsinler, masalar tkrdatsnlar?
yleyse, medyumlarn irtibat kurmalar neticesinde, gelip masaya vuranlar kimlerdir?


Bu suale yeterli cevap verebilmek iin insanlarn yaratlmalar ile ilgili hikmetler zerinde biraz durmakta fayda vardr.nsan suresinin 2. ayetinde mealen yle buyurulmaktadr: "Hakikat, biz insan birbiriyle kark bir damla sudan yarattk. Onu imtihan ediyoruz. Bu sebeple onu iitici ve grc yaptk..."
Ayetin mealinden aka anlald zere, insan bu dnyaya imtihan iin gnderilmitir. Dnya, onun nne, bir msabaka yeri olarak almtr. Elmas gibi ruhlarn, kmr gibi ruhlardan ayrlmalar bu msabakay gerektirmektedir. Bu msabakada iyilerle ktlerin birbirinden ayrlmalar, eytanlarn yaratlmasn iktiza eder. Ta ki, eytanlar beere musallat olsun, iyilerle ktler birbirlerinden ayrlsnlar.
Nitekim, eytanlarn hayrdan mahrum ve er zere yaratlm mahluklar olduklar ve insanlara musallat olup, onlar ifal edecekleri Kur'an- Kerim'in A'raf suresinin 11-12. ayetlerinde, yle beyan buyurulmaktadr:"Andolsun sizi yarattk, sonra size suret verdik, sonra da meleklere, secde ediniz dedik. Hepsi secde ettiler. Yalnz iblis etmedi, o secde edenlerden olmad. (Allah Teala) dedi: 'Ben sana secde emretmi iken seni alkoyan nedir?'O da: 'Ben ondan hayrlym, beni ateten yarattn, onu amurdan yarattn' dedi.(Allah Teala): 'yleyse, oradan hemen in. Sana orada kibirlenmek gerekmez. Hemen k, nk sen alaklardansn' dedi.(O da): 'Bana dirilip kaldrlacaklar gne kadar mhlet ver' dedi.(Hak Teala da): 'Sen mhlet verilmilerdensin' dedi.(blis), 'yle ise' dedi. 'Sen beni azgnla mahkum ettiin iin onlar gzetlemek zere Senin doru yolunda oturacam. Sonra, andolsun, onlarn nlerinden, arkalarndan, salarndan, sollarndan kendilerine geleceim (musallat olacam). Sen de onlarn ounu kredici (kimse)ler bulmayacaksn.'Allah (cc) dedi ki: 'Zem ve tahkire uram ve kovulmu olarak k oradan. Yemin ederim ki, onlardan kim sana uyarsa Cehennemi btn sizlerden dolduracam.'"
Ayet-i kerimede, iki nokta meselemizle yakndan ilgilidir. Birincisi; eytanlarn beere musallat olmasna, ta kyamete kadar msaade edilip mhlet verilmesi; ikincisi ise, eytanlarn insanlara, nlerinden, arkalarndan, salarndan, sollarndan sokulabilmeleridir.Bunun iin eytanlar, daima insanlarn sfli ve hayvani arzularn iletmekte, onlar aldatmakta, doru yoldan saptrmaktadrlar. fal yollarndan biri de, medyumlar maskara olarak kullanmalar ve onlara yanl haberler vererek beeri ifsat etmeleridir.
Bir ayet-i kerime de yle buyrulur:

"Haber vereyim mi size, eytanlar kimin zerine inerler? Vebal yklenici her bir sahtekar zerine inerler. Onlar (eytanlara) kulak verirler ve ekseri yalan sylerler." (1)
Evet, arld zaman gelenler ve medyumlarn masalarna vurarak ses karanlar, eytanlar ile, cinnilerin fask olan ksmlardr.
stad Bedizzaman Hazretleri bu konuda unlar sylemektedir:
"Bu mes'ele, felsefeden ve ecnebiden geldii iin ehl-i imana ok zararlar olabilir. Ve ok su'-i istimalata mene' olmakla beraber iinde bir doru olsa on yalan karyor. nk, doruyu ve yalan tefrik edecek bir mihenk, bir mikyas olmadndan ervah- habise ve eytana yardm eden cinnilerin bu vesile ile hem onun ile megul olanlarn kalbine ve hem de slamiyet'e zarar vermek ihtimali var.nk maneviyat namna Hakaik- slamiye'ye ve akide-i umumiyeye muhalif ihbarat oluyor. Ervah- habise iken kendilerini, ervah- tayyibe zannettirip belki, kendilerine baz byk veliler namn verip slamiyet'in esasatna muhalif szlerle zarar vermeye alabilirler. Hakikati tayir edip, safdilleri tam aldatabilirler." (2)
Mevzu ile ilgili olarak, Mevlana'nn u msralarn da nakledelim:
"Cin insana galip gelir ve ona musallat olursa, insandaki insanlk sfat kaybolur."
"Her ne sylese, onu cin sylemi olur. ster bu batan, ister br batan, hakikatte sz cinnindir."
"Byle bir zamanda insann kendi benlii gitmi, tamamiyle cin hakim olmutur."
Cinlerin insanlara musallat olmalar hususunda Ebu Hreyre (ra) demitir ki, "Nebiyy-i Ekrem (sav) bir gn buyurdu ki, 'Cin (taifesinden) bir ifrit dn gece namazm bozdurmak iin bana anszn hcum etti. (Lakin) Allah (beni galip getirip) ona istediimi yapmaya frsat verdi. Sabah olunca hepiniz onu grp seyredesiniz diye mescidin direklerinden birine balamak istedim. Fakat Sleyman bin Davud (as)'n: 'Ya Rab, beni mafiret et ve benden sonra kimseye nasib olmayacak bir mlk, bana bala' demi olduu hatrma geldi de ifriti kpek gibi kovdum."


Babanzade, bu husustaki aklamalarnn ilk ksmnda, mahlukat nevilerinin saylarn bilmenin ancak Allah'a mahsus olduunu ifade eder ve hayat sahibi mahluklarn, yalnz insan ve hayvanlar olmadn belirtir. Bu iki taife dnda, melek ve cin gibi latif mahluklarn da bulunduunu, Peygamberimizin ihbar yannda, asfiyann da ehadetlerini delil gstererek beyan eder ve u bilgilere yer verir: "Cinler, insanlar gibi yeryznde yaarlar. Kafir ve m'minleri vardr. Deiik ekil ve klklara girebilirler. Melek ve cinlerin varlklar Kur'an'n beyan ve Peygamberimizin ihbaryla sabittir."


Ahmed Naim Bey, medyumlarn, elleri demeden, sandalyelerin havada dolamalarnn ve fincanlarn masa zerinde kprdanmalarnn cin ve eytanlar tarafndan yapldn belirtmektedir.


alnt

Tm forumdan rastgele konular:

 • Rus manken mslman oldu.
 • Kefendeki Mektup
 • Zavalli adamin tatl.....
 • Allah kerm”
 • Hayatmzn anlam - Akam vakti
 • (EURO 2008)gsmzde ay ve yldzzz
 • niin
 • Soramyorum evet, bu dramdan korkuyorum!
 • Dnyann En Byk iei
 • ilgin soru 3

Ayn kategoriden rastgele konular:

 • Nihayete Yaklarken
 • Sevgi Neydi?
 • s.a
 • Ben kis mevsimindeyim...
 • yreine dur diyememek
 • zaman!!!
 • gzelligin sirri
 • Bizim de hicret edebilecegimiz bir...
 • seim stne seim nur stne nurdur
 • Gzerimin Altinda Islanan Yer