MEKTUBAT-I  RABBANİ
İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî Serhendî
Mektupları okumak için lütfen mektup numaralarını tıklayınız

22. Mektup
Rûhun nefse niçin bağlanmış olduğu ve bunların yükselmelerini ve inmelerini ve cesedin ve rûhun Fenâ ve Bekâlarını ve Davet makâmını bildirmekdedir:
23. Mektup Dîni, câhillerden öğrenmeği men etmekde ve soy adı seçmekden bahs etmekdedir:
24. Mektup Evliyâ ile insanları davet için geri dönmüş olan Evliyânın başkalıkları bildirilmekdedir:
25. Mektup Peygamberlerin en üstününe ve Hulefâ-i Râşidîne uymağa çalışmak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
26. Mektup Şevk, arzû ebrârda olur. Mukarreblerde olmaz. Bu makâmla ilgili birkaç şey bildirilmekdedir:
27. Mektup
Tarîkat-i aliyye-i Nakşibendiyyeyi övmekdedir:
28. Mektup
Hâlinin yüksekliğini bildirmekdedir. Fekat bu yazıdan, hâlinin alçaldığı ve uzaklaşmış olduğu anlaşılmakdadır:
29. Mektup
Farzları kılmağa ve sünnetleri, edebleri gözetmeğe teşvîk etmekde ve farzların yanında nâfileleri yapmanın kıymetinin az olduğu ve yatsı nemâzını gece yarısından sonra kılmamağı ve abdestde kullanılan suyu içmemeği ve mürîdlerin secde etmelerinin câiz olmadığını bildirmekdedir:
30. Mektup Âfâkda ve enfüsde olan şühûdları ve abdiyyet makâmını bildirmekdedir:
31. Mektup
Tevhîd-i vücûdînin hakîkati ve Allahü teâlâya yakın olmak ve berâber olmak ne demek olduğu bildirilmekdedir.
32. Mektup
Eshâb-ı kirâmın aleyhimürrıdvân kemâlâtını ve hazret-i Mehdîyi bildirmekdedir.
33. Mektup
Dünyâyı seven ve ilmi, dünyâyı kazanmağa harc eden kötü ilm adamlarının zararını bildirmekde ve dünyâya düşkün olmayan âlimleri medh etmekdedir:
34. Mektup Âlem-i emrdeki beş cevheri uzun ve açık bildirmekdedir:
35. Mektup Allahü teâlânın zâtını sevmek ve bu sevgide üzmenin ve sevindirmenin, berâber olduğu bildirilmekdedir:
36. Mektup Ahkâm-ı islâmiyye, dünyâ ve âhıretin bütün seâdetlerini taşımakdadır. Ahkâm-ı islâmiyye dışında ele geçen hiçbir seâdet yokdur. Tarîkat ve hakîkat, ahkâm-ı islâmiyyenin yardımcıları olduğunu bildirmekdedir:
37. Mektup Sünnete uymak lâzım olduğunu bildirmekde ve tesavvufu medh etmekdedir.
38. Mektup Zât-i teâlâya muhabbeti ve fenâ mertebelerini bildirmekdedir.
39. Mektup İş kalbdedir. Âdet olarak yapılan ibâdetlerin işe yaramıyacağı bildirilmekdedir.
40. Mektup İhlâsı bildirmekdedir:
41. Mektup Sünnet-i seniyyeye yapışmağa teşvîk etmekde ve tarîkati, hakîkati ve Sıddîklığı bildirmekdedir.
42. Mektup Kalbden, başkalarını sevmek pasını temizlemek için, en iyi ilâc, sünnet-i seniyyeye yapışmak olduğu
43. Mektup Tevhîd-i şühûdî ve tevhîd-i vücûdî bildirilmekde, ayn-ül-yakîn ve hakk-ul-yakîn anlatılmakdadır.
44. Mektup İnsanların iyisini medh etmekde ve Ona uymağa teşvîk etmekdedir:
45. Mektup Kendine teşekkür etmekde ve insanın muhtâc yaratıldığını, Ramezân-ı şerîfi, orucu ve nemâzı bildirmekdedir:
46. Mektup Allahü teâlânın var ve bir olduğu ve Muhammed aleyhisselâmın Onun resûlü olduğu bedîhîdir, pek meydândadır. Düşünmeğe bile, lüzûm olmadığını bildirmekdedir:
47. Mektup Müslimânların, dîne hürriyyet veren hükûmete düâ etmesi lâzım olduğu
48. Mektup Din âlimlerine hurmet etmek lâzım olduğunu bildirmekdedir:
49. Mektup
Zâhiri, islâmiyyetin emrlerini yapmakla süslemek ve bâtını, Allahü teâlâdan başka şeylere bağlamamak lâzım geldiği bildirilmekdedir:
50. Mektup Dünyânın aşağılığını, kötülüğünü bildirmekdedir:
51. Mektup İslâmiyyeti yaymağa teşvîk eylemekdedir:
52. Mektup Nefs-i emmârenin kötülüğünü ve ona mahsûs hastalığı ve ilâcını bildirmekdedir:
53. Mektup Âlimlerin birbirleri ile birleşmemesinin, ortalığı karışdıracağını bildirmekdedir:
54. Mektup Bidat sâhiblerini ve zararlarını, Eshâb-ı kirâmın büyüklüğünü bildirmekdedir:
55. Mektup Muhabbet bildirilmekdedir:
56. Mektup Bir seyyide yardım etmesini dilemekdedir:
57. Mektup Nasîhat etmekdedir:
58. Mektup Tesavvuf büyüklerinin yolunu ve Eshâb-ı kirâmın şânının yüksekliğini bildirmekdedir:
59. Mektup Ehl-i sünnet vel cemâate  uymıyanların, Cehenneme girmekden kurtulamıyacağı bildirilmekdedir:
60. Mektup Allahü teâlâdan başka, birşey düşünmemeği bildirmekdedir:
61. Mektup Olgun üstâd bulup, câhil şeyhlerden kaçmak lâzım olduğunu bildirmekdedir:
62. Mektup Cezbe ve sülûk anlatılmakdadır:
63. Mektup Peygamberlerin hep, aynı îmânı söyledikleri bildirilmekdedir:
64. Mektup Cismin ve rûhun lezzet ve elemlerini bildirmekde ve cisme olan musîbet ve acılara, sabr tavsıye edilmekdedir:
65. Mektup Müslimânlığın bugünkü hâline ve müslimânların çekdiği sıkıntılara teessüf etmekdedir:
66. Mektup Bu yolu medh etmekde ve Eshâb-ı kirâmın büyüklüğünü bildirmekdedir:
67. Mektup Bir muhtâcın gönderildiği bildirilmekdedir:
68. Mektup Tevâzu zenginlere, nazlanma da fakîrlere yakışır demekdedir:
69. Mektup İnsanı dünyâda ve âhıretde yükseltecek olan tevâzuun ne olduğu ve kurtuluşun ancak Ehl-i sünnete uymakla olduğu bildirilmekdedir:
70. Mektup İnsanın âlem-i halkı ve âlem-i emri kendinde toplaması, hem Hakdan uzaklaşmasına, hem de Hakka yaklaşmasına sebeb vermesi
71. Mektup Allahü teâlâya şükr etmek, islâmiyyete uymakla olduğunu bildirmekdedir:
72. Mektup Ahıreti istiyenin dünyâya düşkün olmaması lâzımdır. Dünyâyı terk etmek nasıl olacağını bildirmekdedir:
73. Mektup Kaçınması ve yapılması lâzım gelen şeyleri bildirmekdedir:
74. Mektup Fakîrleri sevmek ve onlara iyilik etmek ve islâmiyyete uymak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
75. Mektup Mahlûkların en üstününe uymağı, önce itikâdı düzeltmeği, sonra fıkh bilgilerini öğrenmeği bildirmekdedir.
76. Mektup Terakkî, vera ve takvâ ile olur. Mubâhların fazlasını terk etmelidir. Hiç olmazsa, harâmlardan sakınıp, mubâhları azaltmalıdır. Harâmlardan sakınmak, iki dürlü olduğu bildirilmekdedir.
77. Mektup Allahü teâlâya ibâdetin nasıl olacağı bildirilmekdedir.
78. Mektup Sefer der Vatan ve seyr-i âfâkî ve enfüsî bildirilmekdedir.
79. Mektup Bu parlak dînin geçmiş dinlerin herbirini bir araya getirmiş olduğunu ve bu dîne uymak, bütün dinlere uymak olacağını bildirmekdedir
80. Mektup Yetmişüç fırka içinde, kurtulan bir fırkanın, Ehl-i sünnet fırkası olduğunu bildirmekdedir
81. Mektup Müslimânlığı yaymak lâzım olduğu bildirilmekdedir
82. Mektup
Mâ-sivâyı unutmadıkca, kalbin selâmet bulamayacağı bildirilmekdedir
83. Mektup Zâhiri ve bâtını toparlamakla berâber, islâmiyyetin zâhirine ve hakîkatine yapışmağı bildirmekdedir
84. Mektup İslâmiyyetin ve hakîkatin başka başka olmadıklarını ve hakk-ul-yakîne kavuşmanın alâmetlerini bildirmekdedir
85. Mektup Sâlih işleri yapmak ve nemâzları cemâat ile kılmak lâzım olduğu bildirilmekdedir
86. Mektup Kalbi, Allahü teâlâdan başka şeylerin sevgisinden kurtarmağı bildirmekdedir
87. Mektup Allahü teâlânın sevdikleri tarafından bir kimsenin kabûl olunmasının büyük seâdet olduğu bildirilmekdedir
88. Mektup Bir kimsenin, saçını, sakalını îmân ile ve ibâdet ile ağartmasının büyük nimet olduğu ve gençlikde korku, ihtiyârlıkda merhamete sığınmak
89. Mektup Ölüm için sabr dilemekdedir
90. Mektup Bütün varlığımızla Allahü teâlâya dönmek lâzım olduğu ve bu nimete kavuşmak için, Ebû Bekr-i Sıddîkın yoluna sarılmak îcâb etdiği
91. Mektup İtikâdı düzeltmek ve sâlih, yarar işler yapmak, mukaddes âleme uçabilmek için iki kanat gibidir. İslâmiyyete yapışmak ve hakîkat hâllerine kavuşmak, hep nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi için olduğu bildirilmekdedir
92. Mektup Kalbin itminâna kavuşması, ancak zikr ile olur. İncelemekle, düşünmekle olmıyacağı bildirilmekdedir
93. Mektup Her ân Allahü teâlâyı zikr etmek lâzım olduğu bildirilmekdedir
94. Mektup Herkese itikâdı düzeltmek ve amel etmek lâzım olduğu, hakîkat âlemine bu iki kanat ile uçulabileceği
95. Mektup İnsan herşeyi kendinde toplamışdır. İnsanın kalbi de böyle yaratılmışdır. Tesavvuf büyüklerinden birkaçının sekr hâlinde iken, kalbin genişliğini bildiren sözlerine islâmiyyete uygun manâ vermek lâzım olduğu bildirilmekdedir
96. Mektup İbâdetleri ve iyi işleri vaktinde yapmayıp, yarın yaparım, sonra yaparım diyenlerin aldandıklarını ve Muhammed aleyhisselâmın yoluna, islâmiyyete yapışmak lâzım geldiğini bildirmekdedir
97. Mektup İbâdet etmemize emr olunması, yakîn elde etmemiz için olduğu bildirilmekdedir
98. Mektup İnsanlara karşı sert olmağı değil, yumuşak davranmağı, çeşidli hadîs-i şerîfler göstererek bildirmekdedir
99. Mektup Allahü teâlâyı hiçbir ân unutmamak nasıl olacağı, insanın kendini bilmediği uyku zemânında da, Onun unutulmıyacağı bildirilmekdedir
100. Mektup Şeyh Abdülkebîr-i Yemenînin, Allahü teâlâ gaybı bilmez sözüne cevâb vermekdedir
101. Mektup Büyükleri küçük sanarak dil uzatanları bildirmekdedir
102. Mektup Ödünç alıp vermekdeki fâizi bildirmekdedir
103. Mektup Âfiyet ne demek olduğu bildirilmekdedir
104. Mektup Baş sağlığı dilemekdedir
105. Mektup Hasta iyi olmadıkça, gıdânın ona fâide vermiyeceği bildirilmekdedir
106. Mektup Bu yolun büyüklerini tanımak ve sevmek Allahü teâlânın en büyük nimetlerinden olduğu bildirilmekdedir.
107. Mektup Evliyânın kerâmetlerini bildirmekdedir
108. Mektup Nübüvvetin vilâyetden dahâ üstün olduğu bildirilmekdedir
109. Mektup Kalbin selâmeti ve Hak teâlâdan başka şeyleri unutması bildirilmekdedir
110. Mektup İnsanın, kulluk vazîfelerini yapmak ve Allahü teâlânın sevgisine kavuşmak için yaratıldığı bildirilmekdedir
111. Mektup Tevhîd, kalbi Allahü teâlâdan başka şeylerden kurtarmak olduğunu bildirmekdedir
112. Mektup Birinci vazîfemiz, Ehl-i sünnet vel-cemâat itikâdını elde etmek olduğu bildirilmekdedir
113. Mektup Mübtedî ile müntehînin cezbeleri arasındaki farkı bildirmekdedir
114. Mektup Peygamberlerin en üstünü olan Muhammed aleyhisselâma uymağa teşvîk eylemekdedir
115. Mektup
Gitdiğimiz yolun yedi basamak olduğu bildirilmekdedir
116. Mektup Kalbin selâmeti, mâ-sivâyı unutmakda olduğu bildirilmekdedir
117. Mektup Başlangıcda, kalb hisse bağlıdır. Sona varınca, bu bağlılığın kalmadığı bildirilmekdedir
118. Mektup Allah adamlarına dil uzatmanın felâket olduğunu bildirmekdedir
119. Mektup Olgun olan bir büyüğün sohbetinde bulunmağı övmekdedir
120. Mektup Cemıyyet sâhiblerinin sohbetinde bulunmak lâzım olduğu bildirilmekdedir
121. Mektup Bu yolun yedi adım olduğu ve sevilenlerden birkaçının altıncı adıma erişdikleri bildirilmekdedir
122. Mektup Yüksekleri istemek, elegeçenlerle oyalanmamak lâzım olduğu bildirilmekdedir
123. Mektup Bir farzın elden kaçmasına sebeb olan nâfile ibâdet, hac bile olsa, hiçbirşeye yaramıyacağı bildirilmekdedir
124. MektupYol parası olmadan hacca gitmek, başka vazîfeler yanında vakt gayb etmek olduğu bildirilmekdedir
125. Mektup Âlem-i sagîr ve âlem-i kebîrin, Allahü teâlânın ismlerinin ve sıfatlarının görünüşü olduğunu ve Allahü teâlânın kendisi ile hiçbir münâsebeti bulunmadığını ve yalnız Onun mahlûku olduklarını bildirmekdedir
126. Mektup Tâlibin bâtıl, bozuk mabûdlardan kurtulması, hak, doğru mabûdü düşünmesi ve hâtırına gelen herşeyi de kovması bildirilmekdedir
127. Mektup Anaya babaya hizmet, her ne kadar sevâb ise de, hakîkî matlûba kavuşmak yanında, boşuna uğraşmak olur.
128. Mektup Ele geçenle doymamak lâzım olduğu bildirilmekdedir
129. Mektup İnsanda herşeyin bulunması, onun dağılmasına sebeb olmuşdur. Yine bu topluluk, onun yükselmesine de sebeb olduğu bildirilmekdedir
130. Mektup Çeşidli hâllerin hâsıl olmasına kıymet verilmediği bildirilmekdedir
131. Mektup Hâcelerin yollarının şânını ve bu yolda reform yapanların zararlarını bildirmekdedir
132. Mektup Dünyâya düşkün olanlarla arkadaşlık etmemeli. Dünyânın ne olduğunu iyi bilenlerin sohbetine koşmak lâzım geldiği bildirilmekdedir:
133. Mektup Fırsatı ganîmet bilmek, vakti kıymetlendirmek lâzım olduğu bildirilmekdedir
134. Mektup Vazîfeyi gecikdirmenin zararlı olduğu bildirilmekdedir
135. Mektup Evliyâlık mertebelerini bildirmekdedir
136. Mektup İşleri sonraya bırakmanın ve maksada kavuşmak için çalışmayı gecikdirmenin zararlı olduğu bildirilmekdedir
137. Mektup Nemâz kılmak şerefinin yüksekliğini bildirmekdedir ki, bunu nihâyete yetişen büyükler anlayabilir
138. Mektup Alçak dünyâyı kötülemekde ve dünyâya düşkün olanlardan kaçınmağı bildirmekdedir
139. Mektup Ehlullaha dil uzatan saygısızları, söz ile, yazı ile kötülemek câiz olduğu bildirilmekdedir
140. Mektup Sevenlerin sıkıntılara, üzüntülere dayanmaları lâzım geldiği bildirilmekdedir
141. Mektup Bu işin temeli Muhabbet ve ihlâs olduğu bildirilmekdedir
142. Mektup Bu büyüklerin nisbetinden az birşeye kavuşulursa, bunu az görmemek lâzım geldiği bildirilmekdedir
143. Mektup Gençliğin kıymetini bilmek, bunu boş yere geçirmemek lâzım olduğu bildirilmekdedir
144. Mektup Seyr ve sülûkü bildirmekdedir:
145. Mektup Bu yolun büyükleri, yolculuğa Âlem-i emrden başladıkları bildirilmekdedir
146. Mektup Çok zikr yapmağı nasîhat etmekdedir
147. Mektup Ayrılmak, kavuşmakdan önce midir, değil midir, bildirmekdedir
148. Mektup Kendini kavuşmuş sanan, bir şey elde edemez. Büyüklerin rûhlarından fâidelenmeğe aldanmamalıdır. Onlar, kendi üstâdının latîfeleridir
149. Mektup Allahü teâlâ herşeyi sebeble yaratmakda ise de, belli bir sebebe bağlanmak lâzım olmadığı bildirilmekdedir
150. Mektup Aranılmağa, gönlünü vermeğe lâyık olan ancak Vâcib-ül-vücûd teâlâ olduğu bildirilmekdedir
151. Mektup Hocalarımızın yolunun büyüklüğü ve bu büyüklerin kullandıkları (Yâd-i dâşt) kelimesinin ne demek olduğu bildirilmekdedir:
152. Mektup Resûlullaha itâat, Allahü teâlâya itâat demek olduğu bildirilmekdedir
153. Mektup Mâ-sivâya köle olmakdan büsbütün kurtulmak, mutlak fenâ ile olduğu bildirilmekdedir
154. Mektup Kendinden geçmek ve kendinde ilerlemek lâzım geldiği bildirilmekdedir
155. Mektup Kendi aslına dönmesini dilemekdedir
156. Mektup Ehlullahın sohbetinde bulunmasını dilemekdedir
157. MektupAllah adamlarının yanına giden kimsenin, kendini boş bulundurması lâzımdır. Böylece, dolu olarak döner. Herşeyden önce, itikâdı düzeltmek lâzım olduğu bildirilmekdedir
158. Mektup Sâliklerin yaradılışlarına göre, yükseldikleri mertebeleri bildirmekdedir
159. Mektup Ölümden bahsedilmektedir.
160. Mektup Tesavvuf büyüklerinin üç türlü olduğu ve herbirinin hâlleri bildirilmekdedir:
161. Mektup Tesavvuf yolunda ilerlemek, hakîkî îmâna kavuşmak için olduğu bildirilmekdedir
162. Mektup Mubârek Ramezân ayının üstünlüğünü ve Kurân-ı kerîmin bu ayda indirildiğini ve hurma ile iftâr etmenin müstehab olduğunu bildirmekdedir
163. Mektup İslâm ile küfrün birbirinin zıddı, tersi olduğunu, İslâm düşmânlarını sevmemeği bildirmekdedir
164. MektupAllahü teâlânın feyz ve nimetleri, her ân, herkese gelmekdedir. Bunları almak ve alamamak arasındaki ayrılık insanlarda olduğu
165. Mektup İslâmiyyetin sâhibi Muhammed aleyhisselâma uyanları övmekde ve Onun islâmiyyetine uymak istemiyenleri sevmemek, onları düşmân bilmek lâzım olduğu bildirilmekdedir
166. Mektup Dünyânın birkaç günlük hayâtına aldanmamağı ve bu kısa zemânda, çok zikr ederek, kalb hastalığını gidermeğe çalışmak lâzım olduğu bildirilmekdedir
167. Mektup Allahü teâlâya ibâdet etmeği ve kendi yapdığı tanrılara tapınmakdan sakınmağı dilemekdedir
168. Mektup Ebû Bekr-i Sıddîkın yolunun yüksekliği bildirilmekde, bu yolu bozanlardan acı acı şikâyet edilmekdedir
169. Mektup Mürşid-i kâmil ne zemân ve niçin lâzım olduğu bildirilmekdedir
170. MektupAllahü teâlânın emrlerini yapmak ve yasaklarından sakınmak lâzım olduğu gibi, insanların haklarını gözetmek ve onlarla iyi geçinmek de lâzım olduğu bildirilmekdedir:
171.Mektup Tesavvuf yolunda olanın, Allah için, aşağılık göstermesi, kulluk vazîfelerini yapması ve islâmiyyete uyması ve sünnet-i seniyyeye yapışması ve günâhlarını görüp korkması lâzım olduğu bildirilmekdedir
172. Mektup Büyüklerden çok azına bildirilmiş olan birkaç gizli bilgi açıklanmakdadır. Bu derecede, ârif kendini islâmiyyetden dışarı sanır. Bunun sebebi ve islâmiyyete uygunluğu bildirilmekdedir
173. Mektup Kelime-i tevhîd söylerken
174. Mektup Bu yolun şaşkınları, uzaklık görünen yakınlık ve ayrılık sanılan vuslat ararlar. Yazılan rüyânın cin tesîri ile olduğu
175. Mektup Kalbin telvînlerini ve temkînini bildirmekdedir
176. Mektup Dakîkaları kıymetlendirmek lâzım olduğu bildirilmekdedir
177. Mektup İtikâdı, Ehl-i sünnet itikâdına göre düzeltmek lâzım olduğu bildirilmekdedir
178. Mektup Âlemlerin efendisine uymak lâzım geldiği bildirilmekdedir
179. Mektup Gençlik çağının kıymetini biliniz
180. Mektup Bu yolun büyüklerinden, ismleri şaşırılan birkaçı üzerinde bilgi istemekdedir
181. Mektup Evliyâdan bir kısmı
182. Mektup Vesveselerden şikâyet eden Sahâbîye karşı buyurulan hadîs-i şerîf açıklanmakdadır
183. Mektup Nasîhat
184. Mektup Peygamberlerin efendisine sallallahü teâlâ aleyhi ve aleyhim ve sellem uymağı övmekdedir
185. Mektup Kalbin selâmeti bildirilmekdedir
186. Mektup Sünnet-i seniyyeye uymağı, bidatlerden kaçınmağı istemekdedir
187. Mektup Kavuşduran yolların en kısası, râbıta yapmak olduğu bildirilmekdedir
188. Mektup
Kalb, rûh ve başka latîfeleri
189. Mektup Dünyânın güzelliğine aldanmamalı, islâmiyyetden ayrılmamalıdır
190. Mektup Zikr anlatılmakda ve lüzûmlu nasîhatler verilmekdedir
191. Mektup Peygamberlere uymak lâzımdır. İslâmiyyetin emrlerinde çok kolaylık olduğu bildirilmekdedir
192. Mektup Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîkın makâmından
193. Mektup Ehl-i sünnet itikâdına göre inanmak lâzım olduğu, fıkh bilgilerini öğrenmenin ehemmiyyeti bildirilmekdedir
194. Mektup Dîn-i islâmı yaymağa çalışmak lâzım olduğu bildirilmekdedir
195. Mektup İslâmiyyeti yaymağa çalışmak lâzım olduğu bildirilmekdedir
196. Mektup Tesavvuf yolunun yedi konağı olduğu, sâlik her konakda kendinden uzaklaşıp Hak teâlâya yaklaşdığı
197. Mektup Tâlili kimse, dünyâya düşkün olmıyan ve kalbi Allah sevgisi ile çarpan kimse olduğu bildirilmekdedir
198. Mektup Bu zemânda, din adamlarının, dünyâ büyükleri ile görüşmeleri güc olduğu bildirilmekdedir
199. Mektup Vazîfe isteğinin kabûl olduğu bildirilmekdedir
200. Mektup Nefehât kitâbındaki bir yazıyı açıklamakdadır
201. Mektup Bütün bilgiler, Besmelenin (B) harfinde, hattâ bu harfin noktasında yerleşmişdir.
202. Mektup Büyüklerle tanışdıkdan sonra ayrılanlara şaşmakda, Eshâb-ı kirâmın büyüklüğü bildirilmekdedir
203. Mektup Allah yolunda olanların yanında bulunmağı övmekdedir
204. Mektup Câhillerin dedi-kodu yapmalarına üzülmemeği bildirmekdedir
205. Mektup İşin başı, islâmiyyetin sâhibine uymak olduğu bildirilmekdedir
206. Mektup Dünyânın kötülüğü ve ona düşkün olanların zevallılığı bildirilmekdedir
207. Mektup İnsanların bir arada bulunması, kalblerini berâber edeceği ve islâmiyyete uymıyan şeylerin kıymetsiz olduğu
208. Mektup Sâlik, kendini Peygamberlerin makâmında görür. Bunun sebebi bildirilmekdedir
209. Mektup Mebde ve Meâ) adındaki kitâbda yazılı bir bilgiyi açıklamakdadır
210. Mektup Nefehât kitâbındaki bir yazıyı açıklamakda ve nasîhat vermekdedir
211. Mektup
İnsanları kemâle getirmek ve irşâd etmek için lâzım olan şartları bildirmekdedir:
212. MektupTesarrufu kuvvetli olan bir rehber, yaradılışı elverişli olan bir mürîdi, kendi tesarrufu ile, onun yaradılışında bulunan mertebenin dahâ üstüne çıkarabilir mi?
213. Mektup Ehl-i sünnet âlimlerine uymağı övmekdedir
214. Mektup Dünyâ, âhıretin tarlasıdır. Kâfirlere, niçin sonsuz azâb yapılacağı bildirilmekdedir
215. Mektup Kötü olan dünyânın ne olduğu bildirilmekdedir
216. Mektup Evliyânın kerâmetini bildirmekdedir
217. Mektup Bâtının  hâli ne kadar bilinmezse, o kadar iyidir ve Evliyânın keşflerinde hatâ olmasının sebebini, (Kazâ-i muallak) ile (Kazâ-i mübrem)i ve dinde güvenilecek şeyin yalnız Kitâb ve Sünnet olduğu bildirilmekdedir
218. Mektup Pîrin hakkını gözetmeği bildirmekdedir
219. Mektup İnsan, câhil olduğu için, bedeninin hastalığını gidermeğe çalışmakdadır. Kalbin dünyâya düşkün olması hastalığından haberi bile olmadığı
220. Mektup Tesavvuf büyüklerinin yanıldıkları şeylerden birkaçını bildirmekdedir
221. Mektup Tesavvuf yolunun üstünlüğünü bildirmekdedir
222. Mektup Vilâyetde kendini kusûrlu görmek lâzım olduğu bildirilmekdedir
223. Mektup
Bu mektûb, hâce Cemâleddîn Hüseyn-i Külâbîye yazılmışdır. Hâllerini ve rüyâlarını bildirmesini istemekdedir
224. Mektup Edebleri gözetmek, fakre ve isteklere kavuşamamağa sabr etmek lâzım olduğu bildirilmekdedir
225. Mektup Bu yolun başında olanlara, sondakilerin hâlleri ihsân olunur. Bunun olgunluk alâmeti olmadığı bildirilmekdedir
226. Mektup Dünyânın kısa sürdüğü, buna karşılık olan azâbın sonsuz olduğu bildirilmekdedir
227. Mektup Yol göstermek makâmına lâzım olan vaz ve nasîhatları bildirmekdedir
228. Mektup Öğretmek, insanları yetişdirmek için lâzım olan birkaç şeyi bildirmekdedir
229. Mektup Bu yolun, büyüğümüzün yolu olduğu bildirilmekdedir
230. Mektup Hâsıl olan ile doymayıp, dahâ yüksek şeyleri istemek lâzım olduğu bildirilmekdedir
231. MektupYüksek sesle zikrin bidat olması sebebi açıklanmakdadır
232. Mektup Dünyânın nasıl olduğu bildirilmekdedir
233. Mektup Birkaç fâideli bilgi verilmekdedir
234. Mektup Allahü teâlânın kendisi varlıkdır. Mahlûkların aslları ise yoklukdur. Kendini anlıyan, Allahü teâlâyı bilir. Tecellî-i zâtîyi ve Nûr âyetindeki incelikleri bildirmekdedir
235. Mektup Bu yolun büyüklerini sevmek, dünyâ ve âhıret seâdetinin sermâyesi olduğu bildirilmekdedir
236. Mektup Bazı sırları bildirmekdedir
237. Mektup Sünnet-i seniyyeye yapışmağı istemekde, büyüklerin yolunu övmekdedir
238. Mektup Mürîdlerin marifetlere, hâllere kavuşması, pîrlerin gevşekliğine ve ucba sebeb olmaması bildirilmekdedir
239. Mektup Dostların kusûrları afv olunacağı ve istihâre yapmak bildirilmekdedir
240. Mektup Bu yolun sonsuz olduğunu ve kelime-i tevhîdin fâidelerinden birkaçını bildirmekdedir
241. Mektup Dostlardan çoğunun ilerledikleri bildirilmekdedir
242. Mektup Zikr-i zât ve zikr-i nefy-ü isbât bildirilmekdedir
243. Mektup Tarîkat-i aliyye-i Nakşibendiyyeyi tergîb etmekdedir
244. Mektup Bu mektûb, molla Muhammed Sâlih-i Külâbîye yazılmışdır.Hâlinin harâb olduğunu bildiren mektûbuna cevâbdır
245. Mektup Zikri, Fenâ ve Bekâyı ve Ebû Alî Sînâyı bildirmekdedir
246. Mektup Aradığı makâma kavuşduğu ve kemâl ve tekmîl mertebeleri ve zemân zemân olan gevşekliğin sebebi
247. Mektup Allahü teâlânın varlığını gösteren, yine kendisi olduğu bildirilmekdedir
248. Mektup Peygambere tâm tâbi olanların, onların bütün olgunluklarına kavuşacakları ve hiçbir Velînin hiçbir Nebî derecesine çıkamıyacağı
249. Mektup Gelmiş ve gelecek bütün varlıkların en üstününe uymanın fazîletlerini bildirmekdedir
250. Mektup Tesavvuf yolundaki hâlleri ve haccın şartlarından birinin, yolun tehlükesiz olması olduğu bildirilmekdedir
251. Mektup Dört halîfenin üstünlüklerini ve Eshâb-ı kirâmın büyüklüğünü bildirmekdedir
252. Mektup Hazret-i Nûh ile hazret-i İbrâhîmin Mebde-i teayyünleri
253. Mektup Tesavvuf yolunu ve beş latîfeyi kısaca bildirmekdedir
254. Mektup İnsan her ne yaparsa, zemânın sâhibinin emri ile yapmalıdır ki, hayrlı sonuç alabilsin.
255. Mektup Sünnet-i seniyyeyi her yere yaymağı ve bidatleri yok etmek lâzım olduğunu bildirmekdedir. Hazret-i Mehdî, hükûmet sürdüğü zemân, dîni yayarken ve sünneti diriltirken, bidat işlemeğe alışmış olan ...
256. Mektup Kutb ve Kutb-ül-aktâb ve Gavs ne demek olduğu bildirilmekdedir
257. Mektup Tesavvufu kısaca bildirmekdedir
258. Mektup Allahü teâlânın yakın olduğunu açıklamakdadır
259. Mektup Peygamberler (a.s) gönderilmesinin fâideleri ve aklın yalnız başına Allahü teâlâyı tanıyamıyacağı ve dağda büyümüş ve câhillik zemânında yanî Peygamber gönderilmemiş olan zemânlarda yaşamış kâfirlerin ve kâfir memleketlerinde ölen kâfir çocuklarının âhıretde ne olacakları ve dünyânın her yerine, meselâ eski hindlilere Peygamberler gelmiş olduğu bildirilmekdedir
260. Mektup Vilâyet-i evliyâ, Vilâyet-i enbiyâ ve Vilâyet-i ulyâyı ve insandaki on latîfeyi bildirmekdedir
261. Mektup Nemâzın kıymetini ve nemâza mahsûs kemâlâtı bildirmekdedir
262. Mektup Bu yolun bağlıyan bağı, muhabbet olduğu bildirilmekdedir
263. Mektup Kâbe-i rabbânî hakkındadır ve nemâzın bazı üstünlükleri bildirilmekdedir
264. Mektup En sonda hayret ve cehâlete varmak lâzım olduğu, keşf ve kerâmetlere güvenilmemesi lâzım olduğu
265. Mektup Uzlete çekilirken, müslimânların haklarını gözetmeği elden bırakmamak lâzım olduğu bildirilmekdedir
266. Mektup İlhâm ve firâset yolu ile, mubârek kalbine doğan, (İlm-i kelâm) akîde yanî itikâdından bazısını bildirmekdedir.
267. Mektup Esrâr ve dekâık bildirilmekdedir
268. Mektup Peygamberlere vâris olan âlimlerin kimler olduğu ve gizli bilgilerin neler olduğu bildirilmekdedir
269. Mektup Din düşmanlarını aşağılamak, uydurma putlarını yıkmak lâzım olduğu bildirilmekdedir
270. Mektup Bazı sohbetlerde bulunmak, bir yana çekilip yalnız yaşamakdan dahâ iyi olduğu bildirilmekdedir
271. Mektup Bir rüyânın tabîri bildirilmekdedir
272. Mektup Îmân-ı gaybın îmân-ı şühûdîden üstün olduğu ve tevhîd-i şühûdî ile tevhîd-i vücûdî bildirilmekdedir
273. Mektup Sâlik kendine yol gösterene bağlı olup, başkalarına bakmaması lâzım olduğu ve rüyâlara kıymet verilmemesi
274. Mektup Çok yükselmek için çalışmak, yolda görülen şeylere bağlanıp kalmamak lâzım olduğu bildirilmekdedir
275. Mektup Kabûl edilip edilmediği süâline cevâb vermekde ve islâmiyyet bilgilerini yaymak lâzım olduğunu bildirmekdedir
276. Mektup Kurân-ı kerîmdeki muhkem ve müteşâbih olan âyet-i kerîmeleri bildirmekdedir
277. Mektup İlm-ül-yakîn, Ayn-ül-yakîn ve Hakk-ul-yakîn bildirilmekdedir
278. Mektup  Herkese, itikâdı düzeltdikden ve işlerini islâmiyyete uydurdukdan sonra, kalbin selâmetde olmasına çalışmak
279. Mektup Kendisinin tesavvuf yoluna girmek ve Muhammed Bâkîbillah hazretlerinin k.s sohbet ve hizmetinde bulunmak nimetine sebeb olduğu için, ona şükr etmekde, bu arada Allahü teâlânın, kendilerine verdiği nimetleri bildirmekdedir
280. Mektup Bu büyükleri sevmenin bütün seâdetlerin sermâyesi olduğu bildirilmekdedir
281. Mektup Silsile-i aliyye-i Sıddîkiyyeye bağlanmağa şükr etmekde, bu yolu övmekdedir
282. Mektup Hızır aleyhisselâm ve İlyâs aleyhisselâm ile buluşmağı bildirmekdedir
283. Mektup Resûlullahın mirâc gecesinde Allahü teâlâyı görmesi dünyâda olmayıp âhıretde olduğu bildirilmekdedir
284. Mektup Hâller, vecdler, Âlem-i emre bağlı şeylerdir. Bunları bilmek Âlem-i halk ile olur.
285. Mektup Simâ, raks ve vecd üzerinde bilgi vermekde, rûhdan açıklama yapmakdadır
286. Mektup Kurân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden çıkarılan doğru itikâdın, Ehl-i sünnet itikâdı olduğu bildirilmekdedir:
287. Mektup Cezbe ve sülûk ve bunların marifetleri bildirilmekdedir
288. Mektup Nâfile nemâzları cemâat ile kılmak câiz olmadığı bildirilmekdedir
289. Mektup Kazâ ve kaderin ince bilgilerini anlatmakdadır
290. Mektup Allahü teâlânın, İmâm-ı Rabbânî hazretlerine başlangıcda ihsân etmiş olduğu yolu bildirmekdedir
291. Mektup Tevhîd-i vücûdî ve tevhîd-i şühûdî mertebeleri bildirilmekdedir
292. Mektup Tesavvuf yolcusuna lâzım olan edebler ve onların birkaç şübhelerinin giderilmesi bildirilmekdedir
293. Mektup (Allahü teâlâ ile öyle bir vaktim vardır ki...) hadîs-i şerîfi
294. Mektup Allahü teâlânın sekiz sıfatını ve Peygamberlerin ve bütün insanların mebde-i teayyünlerini ve tecellîleri
295. Mektup Nazar ber Kadem, Sefer der Vatan ve Halvet der Encümen bu yolun temel bilgilerinden olduğu bildirilmekdedir
296. Mektup Hak teâlânın sıfatlarının basît olduğunu, eşyâya bağlanmakla değişmediklerini bildirmekdedir
297. Mektup Hak teâlânın ihâtasını ve sereyânını açıklamakdadır
298. Mektup Nihâyete kavuşmayı kısaca bildirmekdedir
299. Mektup Başa gelen sıkıntıya sabr dilemekde, tâûndan ölmenin kıymetini ve tâûn olan yerden kaçmanın günâh olduğunu
300. Mektup Derin, ince bilgileri ve şaşılacak marifetleri ve (Kabe-kavseyn ev-ednâ) makâmını bildirmekdedir
301. Mektup
Peygamberliğin yakînliği ve vilâyetin yakînliği ve Peygamberliğin yakînliğine ulaşdıran yolları bildirmekdedir
302. Mektup
Vilâyet-i evliyâ ve Vilâyet-i enbiyâ ve Vilâyet-i mele-i alâ arasındaki farklar ve Peygamberliğin, Evliyâlıkdan üstün olduğu bildirilmekdedir
303. Mektup
Ezân kelimelerinin manâlarını bildirmekdedir
304. Mektup
Kurân-ı kerîmin birçok yerinde, (Amâl-i sâliha) işliyenlerin Cennete girecekleri bildirilmekdedir. Bunu açıklamakda ve şükretmeği ve nemâzın esrârını bildirmekdedir:
305. Mektup
Nemâzın temâm ve kâmil olmasını ve mübtedî ile müntehî nemâzları arasındaki farkı bildirmekdedir
306. Mektup
Hakîkatleri bilen, marifetlerin kaynağı olan büyük oğlu hâce Muhammed Sâdık aleyhirrahme hazretlerinin ve iki küçük oğlu merhûm Muhammed Ferrûh ve Muhammed Îsâ rahmetullahi aleyhimâ hazretlerinin kemâllerinden ve iyiliklerinden birkaçını bildirmekde ve Vilâyet sâhiblerinin Fenâsını ve nübüvvet yolunda Fenâ lâzım olmadığını bildirmekdedir
307. Mektup
Sübhânallahi ve bi-hamdihi
308. Mektup Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm
309. Mektup Gündüz ve gece kendini hesâba çekmeği ve (Hesâba çekilmeden evvel, kendinizi hesâba çekiniz) hadîs-i şerîfi
310. Mektup
İnsanın herşeyi kendinde topladığını ve bazı ince marifetleri bildirmekdedir

311. Mektup
İnce bilgileri ve işitilmemiş hakîkatleri işâretle anlatmakdadır
312. Mektup
Nemâzda otururken parmak kaldırmak doğru olmadığını da bildirmekdedir
313. Mektup Eshâb-ı kirâmın üstünlüklerinin nasıl olduğunu ve tarîkat-i aliyye-i Nakşibendiyyede riyâzet çekilmesi olmadığını ve bu yolun niçin hazret-i Ebû Bekre bağlı olduğunu ve bir Peygamberin vilâyetindeki sâliki, başka bir Peygamberin vilâyetine geçirmeği ve gömleğin önü açık olmalı mı yoksa olmamalı mı ve kelime-i tevhîd ve zikri ve birkaç edebi bildirmekdedir.

Bu mektûb, Mektûbâtın birinci cildinin son mektûbu olmakdadır. Hepsi, Resûller adedince ve Bedr gazvesindeki mücâhidler adedince, üçyüzonüç olmakdadır. Bu mektûbun sonuna, büyük oğlunun birkaç mektûbunun da eklenmesini emr buyurdular. Böylece, düâ ve Fâtiha okunmasını dilediler.Mebde ve Mead
İmam-ı Rabbani
Mebde ve Meâd

İmam-ı Rabbani

Ülkemizde daha ziyade Mektûbât'ı ile tanınan büyük alim İmâm-ı Rabbâni'nin eserlerinden biri de Rabbani İlhamlar adıyla çevirdiğimiz Mebde ve Mead Risalesi'dir.

Dört asırdan beri İslam dünyasında ilgiyle okunana, Arapça, Urduca ve İtalyanca'ya da çevrilen eser, günümüz Türkçe'si ile Türk okuyucusuna ilk defa sunuluyor.

İmam-ı Rabbâni'nin irfani öğretiye dair düşünceleri, tasavvufî haller, Allah'ın zât ve sıfatları hakkında ince bilgiler ve bazı kelâmî konuların ana hatlarıyla ele alındığı Rabbânî İlhamlar, bir dervişin seyr ü sulûkü için yol azığı mahiyetindeki bilgilerle dolu....